Diller

Ders İçerikleri

TEB 50I Dilbilgisi ve Türkçe Öğretimi I

Kompozisyonla ilgili bilgiler (kompozisyonun yazılması, kompozisyonda plan) dilin tanımı ve millet hayatındaki yeri, dil birlikleri (ses, hece, kelime, cümle) hakkındaki genel bilgi, Türkçe'nin imla, kurallarının tanıtılması ve uygulanması işlenecek.

TEB 502 Dil Bilgisi ve Türkçe Öğretimi II

Kompozisyonla ilgili örnek metinlerin incelenmesi, yazma sanatı ve edebi türlerin tanıtılması. Türkçe'de ses, hece, kelime ve cümle bilgisi ile ilgili genel kuralların tanıtılması, örnek metinler üzerinde kompozisyon ve imla kuralları tanıtılacak.

TEB 503 İlköğretimde Türkçe Öğretimi Sorunları ve Çözüm Yolları I

İlköğretimde Türkçe eğitimine uygun bir ortam oluşturma, ailenin bu ortama katkısı, soru sorma ve tarzı, cevaplama teknikleri, okuma eğitimi, yazma eğitimi, Öğrenme güçlüğü olanlara eğitim, ileri zeka seviyesinde olanların eğitimi, metin İçi, metin dışı, metinler arası bağlantılar ve yorumlama yeteneğinin elde edilmesi, hızlı okuma eğitimi

TEB 504 İlköğretimde Türkçe Öğretimi Sorunları ve Çözüm Yollan II

Öğrencinin konuya motivasyonunu sağlamak; öğrencide duygu ve hayal gücünü geliştirmek; zihinsel ve ruhsal uyarılar sağlamak; öğrencinin okuma ve araştırma isteğini artırmak; yaşadıkları ile okudukları arasında ilişki kurmasını sağlamak için kullanılması gereken yöntem ve teknikler.

TEB 505 Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon I

Dramanın tarihi, kavramsal çözümlemeler, eğitimde drama, rol oynama, doğaçlama, canlandırma, yaratıcılık, sözlü ve sözsüz iletişim, öykü dramatizasyonu ve tiyatro kavramlarıyla ilişkisi,edebi metinlerin drama uygulamaları.

TEB 506 Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon II

Dramada metin seçimi, dramada dil, metne dayalı canlandırma, öykü dramatizasyonu, drama teknikleri, drama - tiyatro ve metin bağlantıları, dramada materyal geliştirme, ritim çalışmaları, metinlere dayalı drama, uygulama yöntemleri ve yaklaşımlar.

TEB 521 Yazılı Anlatım Teknikleri ve Öğretimi I         3 0 3

Anlatımın insan hayatındaki yeri. okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okuma ve etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okuma hızını ve verimliliğini artırma (hızlı okuma teknikleri) ile anlama becerileri, anlamayı kalıcı ve etkili kılmak için uygulanacak yöntemler üzerinde durulacaktır.

TEB 522 Yazılı Anlatım Teknikleri ve Öğretimi II         3 0 3

Yazılı anlatım teknikleri, yazmada ve yazılı anlatım teknikleri dış yapı ve içerik olarak iki kategoride ele alınacak, sonra sırasıyla yazma teknikleri verilecek, plan fikri benimsetilecek ve geliştirilecek; yazma becerileri kazanmada yardımcı fikirler ve paragraf teşkili, planlama üzerinde durulacaktır .

TEB 523 Diksiyon ve Sözlü Anlatım Öğretimi I        3 0 3

Günümüz Türkiye Türkçesinin konuşma ve yazı dili olarak hangi özellikleri olduğu üzerinde durulacak. Ses-harf ayrımı, ağızları, konuşma ve yazı arasındaki farklılıklar, benzerlikler ele alınacaktır.

TEB 524 Diksiyon ve Sözlü Anlatım Öğretimi II        3 0 3

Standart konuşma ve yazı diline ait metinler üzerinde İnceleme yapılacak. Bu metinler ses, biçim ve cümle, anlam, üslup bakımlarından değerlendirilecek .

TEB 531 Türkçe Öğretimimle Program Hazırlama ve Uygulama       3 0 3

İlköğretimde Türkçe dersinin işlenmesi için hedef, davranış, içerik, eğitim ve sınama durumlarını hazırlama. Türkçe dersinde strateji, yöntem ve tekniklerle ders planları hazırlama; bunları sınıf ortamında uygulama. Hazırlanan bir dersi eğitim ortamında uygulama; sonuçları değerlendirip gösterme.

TEB 532Türkçe Öğretiminde ölçme ve Değerlendirme Teknikleri         3 0 3

Ölçme ile ilgili kavramlar, yöntem, ilke ve kuramları inceleme. Türkçe dersi ile ilgili ölçme araç ve yöntemleri hazırlama, uygulama, değerlendirip geliştirme.

TEB 541 Eğitimde Çocuk Edebiyatı I         3 0 3

Çocuk edebiyatı ayrı bir edebiyat mıdır? Edebiyat eğitimini çocukluktan başlatmanın bazı problemleri ve çözüm yolları. Çocuk edebiyatının ninni, tekerleme, masal vb. türleri ile modern iletişim araçları olan radyo, televizyon ve bilgisayar arasında nasıl bir ilişki olduğunun belirlenmesi.

TEB 542 Eğitimde Çocuk Edebiyatı II         3 0 3

Çocuk edebiyatının bazı türlerinin özellikle tiyatronun çocuk ve genç eğitiminde bir araç olarak nasıl kullanılabileceği gibi konuların incelenmesi. Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde çocuk edebiyatının yerinin tespit edilmesi.

TEB 543 Edebiyat Bilimi ve Edebiyat Teorileri I         3 0 3

Divan Edebiyatındaki belâgatla ilgili eserler, bunların kaynakları, edebiyat bilgi ve teorisiyle ilgili konuların incelenmesi.

TEB 544 Edebiyat Bilimi ve Edebiyat Teorileri II         3 0 3

Edebiyat kuramları, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat akımları,

TEB545 Estetik l         3 0 3

Estetiğin amacı, estetik kuramları., sanat ve sanat eseri, güzel sanatlar, sanat kuramları,güzel ve güzelliğin mahiyeti, güzellik kuramları, insanda estetik duygular.

TEB546 Estetik II          3 0 3

Yazılı anlatımın estetiği,sözlü anlatımın estetiği, edebiyat ekollerine göre estetik, Türk edebiyatının dönemlerine ve kısımlarına göre estetik, anlatım türlerine göre estetik ,üslup ve estetik.

TEB 547 Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi 3 0 3

Türkçe’nin söz dizimi açısından cümle yapısının genel Türkçedeki yeri; cümlenin söz dizimini belirleyen faktörler; cümle türleri ve bu konudaki tartışmalar; söz dizimindeki farklı sınıflandırmalar ve terimler; cümle türleri; söz dizimi anlaşılabilirlik ilişkisi.

TEB 548 Türk Topluluklarına Türkiye Türkçesi Öğretimi         3 0 3

Son yıllarda yoğunluk kazanan Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde lehçeler arasındaki fonetik, morfolojik, sentaktik farklılıklar ile anlam kaymalarından oluşan farklılıkların sebep ve sonuçları ile Türkiye Türkçesini öğretirken takip edilecek metodoloji ve uygulamalar.

TEB 549 Türk Dilinin Yapısı I – Sesbilgisi ve Biçimbilgisi         3 0 3

Dilin en küçük birimi olan seslerden başlayarak tümce yapısının incelenmesiyle son bulacak dersin amacı “Yapı bilgisi” kısmında sözcük türeten ekler (biçim birimler) teker teker ele alınarak yeri geldikçe art zamanlı yaklaşımla, örnekleriyle gözden geçirilecek. Türkçedeki sözcük türlerinin de ele alınacağı programın ilk yarıyılında bu türlerden bir kısmı (ad, sıfat, belirteç) örneklerle ve ayrıntılarla işlenecektir.

TEB 550 Türk Dilinin Yapısı II– Sesbilgisi ve Biçimbilgisi         3 0 3

Tümce Yapısı” başlığı altında ise tümce türleri ve tümcenin öğeleri günümüze değin yapılan çalışmalar değerlendirilerek eleştirel yaklaşımla gözden geçirilecek; geleneksel ve üretimsel-dönüşümlü dilbilimin tümceye bakışları üzerinde de durulmaya çalışılacaktır.

TEB 551 Eski Türkçe 3 0 3

Dilimizin “Eski Türkçe Dönemi”, Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçesi dönemleri... Köktürk dönemi dil yadigârları ve bu dönemin gramer özellikleri. Uygur ve Karahanlı Türkçesi dönemlerine ait dil yadigârlarının ve bu dönemlerin gramer özelliklerinin anlatılması.

TEB 552 Orta Türkçe 3 0 3

Bir yarıyıl sürdürülmesi tasarlanan derste: Harezm, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçelerinin belli başlı eserleri; bu eserlerin Türk Dili açısından yeri ve önemi ile Türkçe’nin gelişimine katkıları üzerinde durulacaktır.

TEB 553 Türkçe-Kompozisyon Öğretimi 3 0 3

Kompozisyonla ilgili bilgiler (kompozisyonun yazılması, kompozisyonda plan) dilin tanımı ve millet hayatındaki yeri, dil birlikleri (ses, hece, kelime, cümle) hakkındaki genel bilgi, Türkçe’nin imla kurallarının tanıtılması ve uygulanması işlenecek

TEB 554 Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri 3 0 3

1.Dönem

1-Türk Dili’nin Tarihi Gelişimi

2-Yüzyıllara Göre Osmanlı Türkçesi ve Özellikleri

1-Sade Nesir

2-Süslü Nesir

3-Orta Nesir

XII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XIII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XIV.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

2.Dönem

XV.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XVI.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XVII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XVIII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XIX.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

TEB 555 Eski Türk Edebiyatında İstiare, Mecaz ve Mazmun Dünyası 3 0 3

Eski Türk Edebiyatında İstiare, Mecaz ve Manzum Dünyası: Divan şiiri ve nesrinde istiarenin kullanımı, mecazi ifadeler ve Divan edebiyatında manzum kullanımı ve her yüzyıldaki şairlerden bu konulara dair örnekler ve edebi metinlerdeki derin manalar.

TEB 556 Türk Edebiyatında Tasavvuf 3 0 3

İslamiyet Dışı Dini Öğretiler, İslamiyet’te tasavvuf, Türkler arasında tasavvufun yayılması ve Türklerde tasavvuf, mezhepler ve tasavvufi tarikatlar, tasavvufi ıstılahlar, Divan edebiyatından tasavvufi beyit örnekleri (I).

TEB 557 Eski Türk Şiirinde Türler 3 0 3

Mersiyeler, tarih düşürme sanatı, tevhid, naat, münâcât, surnâmeler, esmaü’l-hüsnalar, sefaretnameler, seyahatnameler mevlidler, gazavatnameler, fütüvvetnameler, pendnameler. gazavatnâmeler, kıyafetnameler, hilyeler,. gibi edebi türler; sözlük anlamları açısından, tarihi gelişimleri (Arap, Fars ve Türk Edebiyatları) açısından ele alınacak, Türk Edebiyatında türün belli başlı temsilcileri (eserleriyle birlikte) ve türlerle ilgili ortaya konulmuş eserlerin en orijinal örneklerinden seçmeler üzerinde durulacaktır

TEB 558 Şiir İnceleme Yöntemleri 3 0 3

Türk ve Batı Edebiyatından seçilmiş çeşitli poetikalarından hareketle genel şiir tanımlarına ulaşılacaktır. Şiir sanatının sorunları (biçim, içerik, tema, yapı, anlatı, imge, sembol, kavram, metnin arkasındaki felsefi düşünce, şiir ve toplum, şiir ve insan, şiir ve doğa gibi konular örnek metinler üzerinde ele alınacak; şiir üzerinde yapılmış çeşitli çalışmalar tanıtılacak, bu çalışmalar karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

TEB 561 Genel Dilbilimi l         3 0 3

Dilbilimi tarihi, ses bilgisi, ses bilimi, fonemler, sözcük ye kavram, konuşma ve düşünme: Konuşma, sözcük ve kavram, konuşma ve düşünme, dilin iç yapısı, çeviri, konuşma düzeneği.

TEB 562 Genel Dilbilimi II         3 0 3

Dil felsefesi: Ad, dilin kökeni, köken bilimi, dil, din ve sanat, dil ve hukuk, dilbilim ve başka bilimlerle ilgisi, a) im bilim, b) dil ve coğrafya, c) dil ve ırk, ç) dil ve mantık, seslik değişme, mekanik hadiseler, ruhî hadiseler, ses yasaları ve yasaları bozan etkenler.

TEB 563 İleri Osmanlıca I         3 0 3

Osmanlı Türkçe'sindeki Arapça unsurlar: Arapça'nın Osmanlı Türkçe'sindeki yeri ve önemi; asli ve zait harfler, kelime vezinleri, Arapça kelime çeşitleri, Arapça unsurlar; isim: isimlerin vezinleri, harfi tarif, isimlerde keyfiyet ve kemiyet, ism-i cins, ism-i alem, ismi adet, zamir; mastar: Arapça kelimelerde kemiyet; teşriîye; cem; Arapça izafet; transkripsiyon metni ve Türkçeleştirme.

TEB 564 İleri Osmanlıca II         3 0 3

XIV-XIX. Yüzyıllara ait manzum metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları, döneme ait tezkire ve tarih gibi mensur türlerin tanıtımı ve bu türler üzerinde incelemeler, eserler üzerinde dil, konu ve üslup bakımından karşılaştırmalar

TEB 571 Metin İnceleme Yöntemleri I         3 0 3

Türk ve dünya edebiyatlarının manzum ve mensur eserleri üzerinde incelemeler yapılacak. Dil ve anlatım, ses ve ahenk, yapı ve biçim vs. yönlerinden inceleme ve tenkit yöntemleri araştırılacak ve irdelenecek

TEB 572 Metin İnceleme Yöntemleri II         3 0 3

Türk ve dünya edebiyatlarının manzum ve mensur eserleri üzerinde incelemeler yapılacak. Dil ve anlatım, ses ve ahenk, yapı ve biçim vs. yönlerinden inceleme ve tenkit yöntemleri araştırılacak ve irdelenecek

TEB 573 Tenkitli Yayın Yöntemleri         3 0 3

Edisyon kritik (metin tenkidi) ne demektir? Nerede ve hangi amaçlarla kullanılır? Metin tenkidinin dünyada ve ülkemizdeki tarihçesi, yazma eserlerde şecere meselesi, yazma eserlerde mukayese, eseri inşa, transkripsiyon sistemi, alanla ilgili genel bibliyografya.

TEB 574 Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar         3 0 3

Yaratıcılık yeteneğine yol gösterici kaynakların incelenmesi ve yazma yeteneğini geliştirici uygulamalar.

TEB 575 Dil ve Edebiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri I         3 0 3

Edebiyatın teorisi, tenkidi, tarihi. Edebî malzemenin tespiti ve tasnifi. Edebiyatta psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin yeri ve önemi. Eser incelemesinde biyografinin yeri ve önemi. Edebî eserde ses, ritim, vezin.

TEB 576 Dil ve Edebiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri II         3 0 3

Araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme. Bilgi toplama tekniklerini belirleme. Verilerin analizi, yorumlanıp değerlendirilmesini yapma. Araştırma önerisi ve rapor hazırlama.

TEB 577 Ders Kitabı İnceleme ve Hazırlama Teknikleri I         3 0 3

Türk Milli Eğitiminin çeşitli kademe okullarında okutulan Türkçe, dilbilgisi, kompozisyon kitaplarının incelenmesi. Daha öğretici ve yararlı kitapların hazırlanabilmesi için çağdaş usul ve yöntemlerin araştırılması.

TEB 578 Ders Kitabı İnceleme ve Hazırlama Teknikleri II         3 0 3

Türk Milli Eğitiminin çeşitli kademe okullarında okutulan Türkçe, dilbilgisi, kompozisyon kitaplarının incelenmesi. Daha öğretici ve yararlı kitapların hazırlanabilmesi için çağdaş usul ve yöntemlerin araştırılması.

TEB 581 Uzmanlık Alanı Dersi I

Tez çalışmaları ve araştırma yapılırken, tez planı geliştirme ve hazırlama. Kaynakları değerlendirme ve inceleme, yüksek lisans tez çalışmasını sırasıyla yapıp sunma.

TEB 582 Uzmanlık Alanı Dersi II

Ölçme aracını hazırlama, verileri toplama, analiz etme, bulgular, yorum ve önerileri yazma. Tezi tamamlama.

TEB 597 Yüksek Lisans Semineri I

Sorumlu öğretim üyesince belirlenen konularda gerekli çalışmaları yapıp sunma.

TEB 598 Yüksek Lisans Semineri II

Sorumlu öğretim üyesince belirlenen konularda gerekli çalışmaları yapıp sunma.

TEB 599 Yüksek Lisans Tezi

Türkçe